Nasipavanje građevinskih jama

Izvodi se u slučaju kada završni sloj iskopa nemože postići zbijenost koju zahtjeva statičar. Isto kao i kod dvorišta nasipavanje možemo vršiti raznim materijalima. Visina nasipa i materijal, ovise nam o podlozi na kojoj se nasip radi.